Geneva FIR Staff

Bonjour. Grüezi. Hello. We are the Geneva FIR Staff.

Geneva FIR Management

Francis Siegfried

LSAG-CH

Geneva FIR Chief

**VACANT**

LSAG-ACH

Geneva FIR Assistant Chief